வுடல் முழுவதும் முத்தம் கொடுத்து சந்தோஷ படுத்தினால்

அன்று அவள் கொடுத்த முத்தம் தந்த வுணர்ச்சி யை காணும் பொது. அவள் கூட வ முத்தம் கொடுத்தே ஒரு வாரம் இருக்க என் வுனர்சு சொன்னது அவள் ஒரு செம்ம கட்டை என்று.